STADGAR

Stadgar

§1 Föreningen Föreningens namn är Jönköpings esport Föreningen har sitt säte i Jönköping. Föreningen är ideell som är religiöst och partipolitiskt oberoende. Föreningen är ansluten till Sverok. Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

§2 Medlemskap Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar. Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen. Medlemskapet i föreningen är kostnadsfri. Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till styrelse eller valberedning. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade och behandla andra medlemmar med respekt.

§3 Avslutad medlemskap Medlemskapet gäller till och med nästa årsmöte, men minst till och med verksamhetsårets slut. En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas inte personen som medlem längre. En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa årsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.

§4 Styrelsen Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och för att det som bestäms på årsmötet blir gjort. Styrelsen ska vara minst tre personer, där en är ordförande. Styrelsen ska dela på ansvaret. Styrelsen ska bestämma vilka i styrelsen som har rätt att skriva avtal i föreningens namn. De kallas för firmatecknare. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort mötet är slut. Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen.

§5 Revisorer Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte. Föreningen ska ha en eller två revisorer. De som sitter i föreningens styrelse kan inte väljas till revisor. Revisorn måste inte vara medlem i föreningen.

§6Valberedning Föreningen kan ha en valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet. Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning. Om ingen valberedning väljs, ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter.

§7 Årsmöte Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år. För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla medlemmar i föreningen godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet. Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte:
1. ) mötets öppnande
2. ) beslut om mötets giltighet
3. ) val av mötets ordförande
4. ) val av mötets sekreterare
5. ) val av minst en person att granska protokollet efter mötet
6. ) styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
7. ) styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
8. ) revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
9. ) beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. ) förslag från styrelse och medlemmar
11. ) beslut om årets verksamhetsplan
12. ) beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
13. ) val av årets styrelse
14. ) val av årets revisor
15. ) val av årets valberedare
16. ) mötets avslutande
Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på mötet.

§8 Omröstningar Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte. Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

§9 Ändra stadgarna Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte, om förslaget på ändring står med i inbjudan till mötet. För att ändringen ska gälla, måste minst dubbelt så många rösta för ändringen som de som röstar mot.

§10 Nedläggning Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva föreningen. Om föreningen läggs ned, ska alla föreningens skulder betalas och konton avslutas. Om föreningen har pengar eller saker kvar, ska dessa skänkas till en ideell förening med liknande syfte eller skickas tillbaka till Sverok.

§11 Ekonomi